Remove this ad
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672

Gladiatōrē

Lead

Aug 5 09 1:29 PM

Tags : :

That more people will know and draw near to Christ

Let us pray for changes, to economy, security and health of every people esp. Philippines.
Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#3 [url]

May 12 11 5:08 PM

gaano ka kasigurado na pinapakinggan ang prayer at request mo James.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#5 [url]

Jun 8 11 4:12 AM

Sinong God iyong nagpapatirapa sa tunay na Diyos

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#6 [url]

Jun 8 11 10:48 PM

ang Ama, Anak at Spiritu Santo ay iisang Diyos.

nagpatirapa o nanalangin?

Jesus is fulfilling the prophecy ng magkatawang tao siya para tubusin ang tao.

Quote    Reply   

#7 [url]

Jun 9 11 1:19 AM

James307 wrote:
ang Ama, Anak at Spiritu Santo ay iisang Diyos.

nagpatirapa o nanalangin?

Jesus is fulfilling the prophecy ng magkatawang tao siya para tubusin ang tao.


Kaya mo bang patunayan na iisang Diyos ang tinutukoy mo diyan, sino naman ang nagsabingnagkatawang tao siya para tubusin ang tao...

gusto mo pagebatihan iyan nabanggit mo o gusto mo bang sumagot kapag tinanong kita tungkol sa paniniwala mo.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#8 [url]

Jun 10 11 3:58 PM

wag mong pansinin nyan James magugulo buhay mo

John 5:24 (New International Version)
24"I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life.

Quote    Reply   

#9 [url]

Jun 12 11 4:51 AM

jeric92002 wrote:
wag mong pansinin nyan James magugulo buhay mo


Kaya ba naging magulo ang buhay at utak mo kasi hindi mo ako kayang sagutin sa mga tanong ko :razz:

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#10 [url]

Jun 13 11 3:00 PM

Juan 1
Nagkatawang Tao ang Salita
1Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 2Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa.


3Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 4Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 5Ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman at hindi ito naunawaan ng kadiliman.


6May isang lalaking isinugong mula sa Diyos. Ang kaniyang pangalan ay Juan. 7Siya ay naparitong isang saksi na magpatotoo patungkol sa ilaw upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. 8Hindi siya ang ilaw ngunit siya ay sinugo upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 9Ang tunay na ilaw ay iyong tumatanglaw sa bawat taong pumarito sa sanlibutan.


10Siya ay nasa sanlibutan. Ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sangkatauhan. 11Siya ay pumunta sa kaniyang sariling mga tao ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling mga tao. 12Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan. 13Ipinanganak sila hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos.


14Nagkatawang-tao ang Salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan.


15Si Juan ay nagpapatotoo patungkol sa kaniya. Siya ay sumigaw at nagsabi: Siya ang aking sinasabi na ang paparitong kasunod ko ay mas higit sa akin sapagkat siya ay una sa akin. 16Mula sa kaniyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng abut-abot na biyaya. 17Ito ay sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. 18Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Anak na nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya.

Quote    Reply   
Remove this ad

#11 [url]

Jun 14 11 4:35 AM

Isang tanong lang Pastor James, iyan bang nagkatawang tao na Verbo ay exist sa OLD TESTAMENT, pakisagot lang para may mapag-usapan tayo at huwag mo akong daanin sa copy, cut and paste mo.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#13 [url]

Jun 15 11 1:13 AM

James307 wrote:
Sabi ni Hesus, bago pa man si abraham ay ako na nga...


Si Hesus ba maysabi o iyong unknown authors ng bibliya mo

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#15 [url]

Jun 18 11 1:43 AM

James307 wrote:
yup si hesus mismo ang nagsabi at ang Bibliya ay Salita ng Diyos.Sigurado kang salita ni Hesus ang nasa bibliya mo o salita lang ng mga unknown authors

Kaya mo bang patunayan na salita ng Diyos ang nasa bibliya mo ?

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#16 [url]

Jun 19 11 1:11 AM

again i will borrow reference for that base on history and facts.

nakakasawang magpaliwanag ng magpaliwanag sa iyo.

Kapag sinasabi ng mga tao na ang Bibliya ay inspirado, tinutukoy nila ang katotohanang ang Diyos ang nag-impluwensiya sa mga taong sumulat sa mga Kasulatan na kung saan ang kanilang mga isinulat ay ang mismong Salita ng Diyos. Sa konteksto ng Kasulatan, ang ibig sabihin ng inspirasyon ay “hininga ng Diyos.” Ang pagiging inspirado ng Bibliya ay nagpapahiwatig lamang sa atin ng katotohanan na ang Kasulatan ay totoong salita ng Diyos, at ito ang dahilan kung bakit ang Bibliya ay kakaiba sa lahat ng mga libro.

Habang mayroong iba’t-ibang pananaw sa kung hanggang saan ang paggiging inspirado ng Bibliya, walang pag-aalinlangang ang Bibliya mismo ang umaangking ang lahat ng mga salita, at ang lahat ng parte ng Bibliya ay inspirado ng Diyos (1 Corinto 2:12-13; 2 Timoteo 3:16-17). Ang ganitong pananaw sa Kasulatan ay malimit iniuukol sa inspirasyong “verbal plenary.” Ibig sabihin nito ang pagiging inspirado ay umaabot mismo sa bawat salita, at hindi lang sa mga konsepto o ideya; at ang pagiging inspirado ng Bibliya ay sumasaklaw sa lahat ng parte ng Kasulatan at sa lahat ng paksa sa Bibliya. Mayroong ilang taong naniniwala na tanging parte lamang ng Bibliya ang inspirado, o tanging ang mga diwa at konsepto lamang na may kinalaman sa relihiyon ang inspirado, subalit ang ganitong mga pananaw ng inspirasyon ay hindi umabot sa inaangkin mismo ng Bibliya. Ang kabuuang inspirasyong “verbal plenary” ay kinakailangan sa katangian ng Salita ng Diyos.

Ang laki ng nasasakop ng pagiging inspirado ng Bibliya ay malinaw na makikita sa aklat ng 2 Timothy 3: 16, “Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran” Sinasabi sa atin ng talatang ito na inspirado ng Diyos ang kabuuan ng Kasulatan at makakatulong ito sa atin. Hindi lamang ang mga parte ng Bibliya na tumutukoy sa mga relihiyosong doktrina ang inspirado, sa halip bawat parte simula aklat ng Genesis hanggang aklat ng Pahayag ay eksaktong Salita ng Diyos. Dahil ito ay inspirado ng Diyos, samakatuwid ang Kasulatan ay may otoridad pagdating sa pagtatatag ng mga doktrina, at sapat na sa pagtuturo sa sangkatauhan kung papaano magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Hindi lamang inaangkin ng Bibliyang ito ay inspirado ng Diyos, inaangkin din nito na mayroon itong kakayahang bumago at kumumpleto sa atin, upang maging handa tayo sa paggawa ng mabuti.

Ang isa pang talata na tumutukoy sa pagiging inspirado ng Bibliya ay ang 2 Pedro 1:21. sinasabi sa atin ng talatang ito na “Ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao ngunit nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginabayan ng Banal na Espiritu.” Tinutulungan tayo ng talatang ito na maunawaan na kahit na mga tao ang sumulat ng Bibliya, ang mga salitang kanilang isinulat ay ang mga mismong Salita ng Diyos. Kahit na ginamit ng Diyos ang mga tao na may kanya-kanyang personalidad at paraan ng pagsulat, inspirado ng Diyos ang bawat salitang kanilang isinulat. Kinumpirma mismo ni Hesus ang inspirasyong “verbal plenary” ng Kasulatan noong sinabi Niyang, “Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.vSapagka't katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.” (Mateo 5:17-1. Sa talatang ito, pinapalakas pa ni Hesus ang pagiging tama ng Kasulatan hanggang sa pinakamaliit na detalye nito-sapagkat ito mismo ang Salita ng Diyos.

Dahil ang Kasulatan ay inspiradong Salita ng Diyos, masasabi natin na ang Bibliya ay walang pagkakamali at may otoridad. Ang tamang pananaw sa Diyos ay magdadala sa tamang pananaw sa Kanyang Salita. Dahil ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, nakakaalam ng lahat, at perpekto, ang Kanyang mga Salita ay mayroong kahalintulad na mga katangian. Walang pag-aalinlangang ang Bibliya ay tama sa inaangkin nito-na hindi maipagkakaila, may otoridad, na Salita ng Diyos para sa sangkatauhan.

Quote    Reply   

#17 [url]

Jun 19 11 7:18 AM

kapag may di magkatulad na talata sa biblia masasabi mo bang salita pa rin ito gayung ito'y may pagkakamali?

Say (Mohammad):"O people of the Scripture (Jews and Christians)! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah (alone), and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.: Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." Qur'an 3:64

Quote    Reply   

#18 [url]

Jun 19 11 4:51 PM

Patay tayo kay pastor james nag-copy, cut and paste naman

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#19 [url]

Jun 20 11 12:26 AM

Hindi kasi nagbabasa kaya hindi naiintindihan...
tapos magtatanong hindi naman kayang i refute ang reference na sarili rin naming paniniwala.

Quote    Reply   

#20 [url]

Jun 20 11 2:44 AM

James307 wrote:
Hindi kasi nagbabasa kaya hindi naiintindihan...
tapos magtatanong hindi naman kayang i refute ang reference na sarili rin naming paniniwala.


Papaano mo ako pinababasa niyan gayong copy and paste mo lang iyan, sasagot kaba kung magtatanong ako basi sa mababasa ko, mangako ka muna para hindi masayang ang oras ko.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help