Lead

Mar 29 10 11:01 PM

Tags : :

“To the believers of Christ Jesus in this forum, His body- the Church (The visible and invisible Church, Who holds the faith and true doctrine, through His Word- the Bible, by the guidance of the Holy Ghost, enduring the persecution, being patience waiting for the coming of our Lord to reward the faithful and to punish His enemy eternally- Satan, the unrepentant sinners and all evil followers…”

Sa simula pa lang nilikha ng Diyos ang lahat ayon sa Kanyang mabuting plano, Kanyang binigyan ang tao ng kalayaan para pumili at mag desisyon, subalit dahil sa kasalanan kaya patungo sa impyerno ang tao, sa bawat pinapanganak at mga namamatay, alam na Niya ang patutunguhan ng bawat tao, alam Niya kung sino ang Kanya at kung sinung sasampalataya sa Kanya- Ang simula at wakas, ang mabuti at matuwid na Diyos.

Nais kong ipaalam sa aking kapwa na I respeto ang bawat nilalang ng Diyos base sa Kanyang lahi, itsura, kultura o gobyerno. Sa bahay man o sa simbahan, sa paaralan, trabaho o sa paligid natin. Humingi tayo ng karunungan at lakas para makapaglingkod sa Diyos at sa bayan ng walang personal na interest. (Sa mga mahihirap at may kapansanan)

Labanan natin ang fornication, adultery, abortion, divorce at lahat ng masasamang gawa, lahat ng ito ay pahirap sa mga kababaihang nagkamali o naloko, mga batang inosente na pinapatay at tulungan natin sila, ilapit ang bawat tayo kay Hesus. Maybe you can say a lot or more than this in your own study and experience no need for any argument that may lead to confusion and disagreement, we must unite as Christians and Filipinos for moral values of life with our conscience, as one in Christ as Church.

-Loneman21