Remove this ad
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672

Gladiatōrē

Lead

Sep 3 10 8:18 PM

Tags : :

Who is Jesus Christ for me?

Jesus is the Word- John 1:14

Jesus as the co-creator- John 1:3

Jesus is the The mighty God, the everlasting Father, Jesus is the Prince of Peace- Isaiah 9:6

Jesus is the way, the truth, and the life- John 14:6-7

JESUS IS THE MESSIAH, THE SAVIOR- John 3:16

Jesus is the bread of life- John 6:35

Jesus is the chief corner stone- Ephesians 2:19-22

Jesus is the living water- John 4:13-14

Jesus is the true vine- John 15: 1-6

Jesus is the King of kings, Lord of lords- Revelations 19:16

Jesus is the Alpha and Omega, the beginning and the end- Revelation 22:13

Jesus is the Author and Finisher of our Faith- Hebrews 12:2

My message to Him:

Thank you Lord Jesus for saving my soul, thank you for your being everything to me, i love you Lord with all my heart and soul, and praise and sing for you because your so good to us...

Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#3 [url]

May 12 11 5:07 PM

Ang sabi ng Quran:

Chapter 3:

45 Behold! the angels said: "O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honour in this world and the Hereafter and of (the company of) those nearest to Allah.

46 "He shall speak to the people in childhood and in maturity. And he shall be (of the company) of the righteous."

47 She said: "O my Lord! How shall I have a son when no man hath touched me?" He said: "Even so: Allah createth what He willeth: When He hath decreed a plan, He but saith to it, 'Be,' and it is!

48 "And Allah will teach him the Book and Wisdom, the Law and the Gospel,

49 "And (appoint him) an apostle to the Children of Israel, (with this message): "'I have come to you, with a Sign from your Lord, in that I make for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by Allah.s leave: And I heal those born blind, and the lepers, and I quicken the dead, by Allah.s leave; and I declare to you what ye eat, and what ye store in your houses. Surely therein is a Sign for you if ye did believe;

50 "'(I have come to you), to attest the Law which was before me. And to make lawful to you part of what was (Before) forbidden to you; I have come to you with a Sign from your Lord. So fear Allah, and obey me.

51 "'It is Allah Who is my Lord and your Lord; then worship Him. This is a Way that is straight.'"Ang sabi ng Bibliya:


Mateo 15:24 Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.

Mateo 10:5-6 Ang labingdalawang ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria: Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel


Naku sa Israel lang isinugo si Hesus at maski ang mga apostol ay sa Israel lang niya isinugo at ang maganda pa isa lang ang ipinakilala na dapat sambahin.

Juan 17:3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

Juan 20:17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.


Saan kaya galing ang katuruna na si Hesus ay sambahin :cool:[/u]

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#4 [url]

Jun 6 11 11:34 PM

He that reject Jesus as Lord God is anti Christ. Bible say that.

if you do not understand those verses do not post it at all.

Jesus came down para tubusin ang tao, nagkatawang tao Siya at nabuhay pagkalipas ng tatlong araw.

Quote    Reply   

#5 [url]

Jun 8 11 4:10 AM

James307 wrote:
He that reject Jesus as Lord God is anti Christ. Bible say that.

if you do not understand those verses do not post it at all.

Jesus came down para tubusin ang tao, nagkatawang tao Siya at nabuhay pagkalipas ng tatlong araw.


naku nauunawaan ko kasi nga kahit ang INC na nagmamay-ari ng bibliya ninyo ay magkatulad kami ng paniniwala na hindi Diyos si Hesus, kaya huwag ka ng magbulag-bulagan kasi impiyerno ang bagsak mo :-P

Debate gusto mo 8-)

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#6 [url]

Jun 8 11 10:47 PM

Paano naman naging pag aari ng INC ang bibliya namin? wala ka na bang alam sa talaga sa history ng Church at ng bibliya? bago lang dumating ang INC na yan.

Quote    Reply   

#7 [url]

Jun 9 11 1:15 AM

Debate na lang tayo tutal Pastor ka naman diba or nag-ala Pastoran.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#8 [url]

Jun 10 11 6:34 PM

nauna kayo sa INC diba mas nauna sa inyo ang Katoliko? Ngayon dahil binase mo ang katotohanan ng biblia mo sa kung sino ang nauna e paano yan mas nauna ang katoliko sa kinaaaniban mo? Sagot!

Say (Mohammad):"O people of the Scripture (Jews and Christians)! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah (alone), and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.: Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." Qur'an 3:64

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#9 [url]

Jun 11 11 2:54 PM

Halatang walang alam sa Church history.

read the trail of blood to see the line of the true Christians even to the dark ages o pag- aari ng kadiliman at false doctrine sa europe.

una sa early Church ang tunay na Kristianismo, tapos pinalitan ng pagsamba dahil sa mga pagano o mga romanong sumasamba sa mga diyus diyosan o rebulto... but still true Christians on that period ay na persecute or na martyr like the anabaptist... hanggang magkaroon ng Refomation period at great awakening... ang mga tunay na kristiano lalo na sa Amerika at England.

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#10 [url]

Jun 11 11 2:54 PM

OT muna tayo/ Commercial muna sa sariling topic:

Good victories and current events of the year

1. Tunisia won democracy.
2. Egypt uprising topple Mubarak Government.
3. Rebel of democracy fighting Muammar Gaddafi power.
4. Dictator Gbagbo in Ivory Coast fall.
5. Death of Osama Bin Laden
6. Sweet Mickey Martelley won the election in Haiti.
7. Yemeni Protester and powerful tribesman against Saleh.

Quote    Reply   
Remove this ad

#11 [url]

Jun 12 11 4:54 AM

Naku hindi masagot ni Pastor James si theoden kaya nagbaling paksa sa sarili niyang thread, mahilig kasi sa baboy kaya ugaling baboy.

Nagkakalat na sa thread niya.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#13 [url]

Jun 14 11 4:38 AM

James307 wrote:
kung ako ugaling baboy ayon sa panghuhusga mo ikaw ugaling basahan...

naipaliwanag ko na pero nagbubulagbulagan ka pa rin.


Bakit hindi ba tutuo ang sinasabi ko, ni wala ka ngang masagot kundi puro ka lang copy, cut and paste ginagawa mo sa iba't ibang forum. :-P

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#14 [url]

Jun 15 11 12:08 AM

preaching mode muna. ulit ulit nalang sinasabi ni harb

Lahat tayo ay dapat mag matured at magkaroon ng matibay na faith.

wag padala sa tukso at mga pagsubok kundi tumayo sa katotohanan!
kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas...

ibalita siya sa iba, maging sandigan at pundasyon natin ang Kanya Salita,

walang perpektong Kristiano at tayo ay nagkakasala patuloy.

pero i confess natin ang ating mga kasalanan at unti unti ang pagbabago,

be patience at wag sumuko, let us follow God's will and do what is right...

itama ang mga pagkakamali sa nakaraan at harapin ang ngayon!
maging masaya at kuntento sa simpleng buhay bilang Filipino at Kristiano.

sama sama nating labanan ang kahirapan, korupsyon at ka immoralidad sa lipunan,

work and study hard and take all the opporunity and responsibilities...

Quote    Reply   

#15 [url]

Jun 15 11 1:11 AM

Ito kasi ang turo ni Hesus na mas malinaw pa sa batis.,..3:50-51 "'(I have come to you), to attest the Law which was before me. And to make lawful to you part of what was (Before) forbidden to you; I have come to you with a Sign from your Lord. So fear Allah, and obey me. 'It is Allah Who is my Lord and your Lord; then worship Him. This is a Way that is straight.'"

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#16 [url]

Jun 15 11 9:12 AM

Harballah wrote:
Ito kasi ang turo ni Hesus na mas malinaw pa sa batis.,..3:50-51 "'(I have come to you), to attest the Law which was before me. And to make lawful to you part of what was (Before) forbidden to you; I have come to you with a Sign from your Lord. So fear Allah, and obey me. 'It is Allah Who is my Lord and your Lord; then worship Him. This is a Way that is straight.'"


pero alam na alam mo naman na hindi si Muhammed ang sign dahil maraming contradiction ang koran ninyo at hindi niya kayang maging libro kung walang biblia, dapat kasi gumising ka na rin barad baka mahawa ka pa sa mga extremist . :razz:

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

Quote    Reply   

#17 [url]

Jun 16 11 1:53 AM

Pasensiya kana bading hindi ako mahawa sa mga extremist kasi itong aral na ito ang pina-iiral ko.

O ye who believe! stand out firmly for Allah, as witnesses to fair dealing, and let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just: that is next to piety: and fear Allah. For Allah is well-acquainted with all that ye do. ( سورة المائدة , Al-Maeda, Chapter #5, Verse #

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#19 [url]

Jun 18 11 1:46 AM

James307 wrote:
I am working now sa bago kong job kaya magiging busy na so please ayusin naman ang pag popost.


gumawa ka naman ng alibay pastor james, bakit takot ka ng makipagtalakayan sa amin ni Theoden :cool:

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#20 [url]

Jun 19 11 1:12 AM

takot for what?

nakakasawa lang magpaliwanag sa inyo hindi niyo rin tatanggapin ang katotohanan.

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help