Lead

Oct 30 12 1:31 AM

Tags : :

***Ang Realidad, pasama na ng pasama ang mundo…***
(Kailan tayo kikilos kung hindi ngayon kalian pa? Patuloy ba tayong magbubulag-bulagan? nilagay ka ng Diyos diyan with purpose) Pls. click continue reading and share as you love God.

“Madami ang maagang nabubuntis at mga hiwalayan…” mga maruming pamumuhay tulad ng prostitusyon at sugal naghihirap na nga ang buhay… Sirang pamilya, nambubugbog ng asawa at may iba, ang mga bisyo na nakakasira sa katawan tulad ng alak at sigarilyo, mga pantasya at ilusyon na nakukuha sa kung ano anong mga di magagandang panoorin, Mga krimen na madalas na nangyayari, ang mga kalamidad, corruption, drugs at terrorismo… bakit ito nangyayari? Anong sanhi ng lahat ng ito?
Sagot: kasalanan at ang pagsamba sa mga diyus-diyosan o ibang diyos, ang di pagkilala sa tunay at nag iisang Diyos na ESPIRITU AT KATOTOHANAN na Siyang dapat purihin ang Sambahin… ang pagbalewala sa Salita ng Diyos.

Kaibigan “kailangan mo si HESUS tanggapin mo Siya sa iyong puso bilang PANGINOON AT TANGING TAGAPAGLIGTAS…” kung nais mong mabago at ng kasagutan…

TUMAYO KA SA KATOTOHANAN KRISTIANO AT TAYO NA SA PAGBABAGO! sama-sama nating labanan ang masama kasama na ang piracy at pornography… ibahagi si Hesus [ang ebanghelyo] at ang Kanyang Salita sa iba upang mapabuti sila ito ang kalooban ng Diyos, may panahon pa habang di pa bumabalik ang panahon…

Ikaw Kristiano nasaan ka na? kumusta na ang pananampalataya at buhay espiritual? Naging halimbawa ka ba sa iba lalo na sa mga kabataan? Or compromise ur faith para sa mga materyal na bagay? Tandaan natin na gagantimpalaan ng Diyos ang mga tapat Niyang lingkod kaya maging tapat ka sa Kanya at sa kapwa at kasama Niyang maghahari ang mga banal o ang Kanyang mga Anak;
Ibabagsak Niya si Satanas at ang kaharian nito, ang mga diktador at masasamang gobyerno, mga kultong relihiyon at ang mga di sumampalataya kay Kristo at itatapon sa lawa ng apoy at ito ang ikalawang kamatayan pang walang hanggan. (Revelation 20:15).

Kaya kaibigan may pag-asa pa ituwid na natin ang mga pagkakamali noon at pagsisihan ang ating mga kasalanan, tayo na at magkaisa [SA TUNAY NA PAGBABAGO AT KATWIRAN... PANANAMPALATAYA SA DIYOS AT ANG PAGLILINGKOD BAYAN O PAGTULONG SA KAPWA]… wag maging makasarili at pakitang tao lamang, “Simpleng buhay, kuntento sa anumang meron ka, have purpose in life and do your mission for God, lagi nating pag-aralan ang Bibliya, manalangin o ipanalangin ang bayan at mga pinuno, gawin natin ang tama… pagpapalain at iingatan tayo ng Diyos, basta magtiwala tayo sa Kanya anumang pagsubok o bagyong dumating sa ating buhay.

MARAMING SALAMAT PO SA PAGBABASA! PURIHIN ANG PANGINOONG HESUS AT MABUHAY ANG PILIPINAS!

[Note: WAG IBENTA ANGBOTO SA MGA CORRUPT NA PULITIKO… nawa’y makipag cooperate ang mga squatters para sa pagpapatayo pa ng mga business infrastructure for more employment at pagpapa unlad ng ekonomiya at sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, to have more military weapon and technology and own defense missile system; LET US PRAY FOR FREEDOM AND DEMOCRACY IN NORTH KOREA AND SYRIA... TO ALL NATIONS...JUSTICE, HUMAN RIGHTS, SECURITY AND TRUE PEACE]

Romans 12:2(KJV)

2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

You’re invited to attend a Baptist Church near you for your spiritual growth and more inspirational preaching and truth of the Word of God…

Visit and click this link http://www.christianster.com/ctan/html/forummsgs.php?ctgryid=400&topid=28775&page=1&viewcountry=filipino for more fellowship and info.

LET US STAND ON THE TRUTH AND NOT COMPROMISE OUR FAITH... FIGHT WORLDLINESS AND SECULARISM!

ALSO SUPPORT SIN TAX BILL! SMOKING KILLS! SAVE MORE LIVES...