Remove this ad
avatar

Leonidas

Imaginifer

Posts: 282

#21 [url]

Aug 4 11 2:14 PM

Bong G. wrote:
... wrote:
madaming mali sa inc pero mas madaming mali na naman ang katoliko. nandiyan lahat ng mga dios diosang gawa ng tao..
umanib ka sa iglesyang dalisay at walng kapintasan..

ang Iglesya Ng Dios!!!Walang kapintasan? AKala ko Diyos lang ang Perpekto sa mundo, . . .Pati pala ang Iglesia ng Dios perfect?.. Kung perfect kayo, dapat nasa langit na kau kasama ng Diyos.

Paano ninyo nasasabing wala kayong kapintasan? Ang tibay nyo naman, ano kayo Anghel?


Parati nilang binabalik sa topic about statues kahit may hiwalay na topic about it.

Μολών λαβέ ! "Come and get them!"

Leonidas Spartans king two words response to king of Persia Xerxes demanding that the Spartans lay down their arms. One of the most famous military quotes ever.

Quote    Reply   
Remove this ad

#22 [url]

Aug 6 13 6:18 PM

PAGPALAIN KA KAPATID SAPAGKAT NASUMPUNGAN MO ANG TUNAY NA IGLESIA

kapatid hindi ka nagkamali ng pagtangap sa Iglesiang pinangalingan ng iyong ama, ang tunay na iglesia ay maikokompara sa ibang iglesia,
1. ang tunay na Iglesia ay ang may hawak ng original na kasulatan at original na Bibliya samantalang ang huwad na iglesia ay kopya at translated version lang ang hawak.
2. ang tunay na Iglesia ay may tunay na aral na galing sa mga Apostol habang ang huwad na iglesia ay walang maipakitang kasaysayan kung saan galing ang aral kundi sa hula.
3. ang tunay na Iglesia ay may kasaysayan mula sa unang siglo samantalang ang huwad na iglesia walang kasaysan mula sa unang siglo.
4. ang tunay na Iglesia nagtuturo na ang Panginoong Jesus ay Tunay na Diyos at tunay na Tao samantalang ang huwad na iglesia ay tao lang na nakakalungkot.
5. ang tunay na Iglesia ay nagtuturo magmahal at pagdadasal para sa lahat samantalang ang huwad ay para lang sa kanila ang kaligtasan.
6. ang tunay na Iglesia ay may rebulto ng Panginoong Jesus samantalang ang huwad na iglesia ay may rebulto na taong anghel
7. ang tunay na Iglesia ay may Krus ni Cristo samantalang ang huwad na iglesia ay may compass
2 Mga Taga-Tesalonica 1:7-9 - Gantihan din kayo ng Diyos ng kapahingahan kasama namin, sa inyo na mga nagbata ng kahirapan, sa araw na ang Panginoong Jesucristo ay mahahayag mula sa langit kasama ng kaniyang makapangyarihang mga anghel. 8 Sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy ay maghihiganti siya sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos at sila na hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. 9 Daranasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. Ito ay ang pagkahiwalay mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kalakasan.

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help